No events found.

Fijnstof gezondheid bedreiging

Conclusie: Zo snel mogelijk naar Waterstof technologie overstappen. Transport en Industrie!

Fijn stof (of fijnstof) in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10 fijnstof ) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5 fijnstof ). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijn stof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Deze pagina's bieden informatie over de belangrijkste aspecten van fijn stof.

Twee typen gezondheidseffecten

In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

Gezondheidseffecten van fijn stof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Ook als de concentraties onder de Europese grenswaarden liggen, treden nog steeds gezondheidseffecten op. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Meten én modelleren om de luchtkwaliteit vast te stellen

De toetsing of voldaan wordt aan de grenswaarden, gebeurt aan de hand van metingen van de fijnstofconcentraties. Daarnaast worden atmosferisch-chemische verspreidingsmodellen gebruikt om de luchtkwaliteit voor fijn stof te berekenen op plaatsen waar niet wordt gemeten. Uit deze berekeningen blijkt dat in Nederland in beperkte mate overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt. Naar verwachting zullen deze overschrijdingen binnen een aantal jaren tot het verleden behoren behalve voor jaren met ongunstige verspreidingscondities.

Verder lezen

Op deze website komen alle aspecten van de fijnstofproblematiek aan de orde. De informatie op deze en onderliggende pagina’s is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in fijn stof en de gevolgen ervan. Mocht u nog vragen hebben over fijn stof in samenhang met uw gezondheid dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw huisarts of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . De webpagina’s van deze website geven een korte samenvatting en een verwijzing naar onderbouwende en verdiepende informatie die in de vorm van pdf Portable Document Format -documenten is te downloaden. Onder de uitgave 'Dossier Fijn stof' zijn al deze achtergronddocumenten bij elkaar te vinden. RIVM

Ultra fijnstof

In de omgeving van Schiphol zijn mensen bezorgd over de effecten van vliegverkeer op hun gezondheid. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van ultrafijn stof. Aangenomen wordt dat het inademen van ultrafijn stof schadelijk is voor de gezondheid, maar er is – ook internationaal - nog weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar. Daarom voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) onderzoek uit naar mogelijke negatieve effecten van ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden van Schiphol. Hiervoor werken we samen met verschillende onderzoeksinstituten, zoals TNO, Universiteit van Utrecht-IRAS Institute of Risk Assessment Sciences  (Institute of Risk Assessment Sciences)  en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum  (locatie AMC Academic Medical Center ). Ook de  plaatselijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en werken aan dit onderzoek mee.  Om het maatschappelijk perspectief in te brengen vindt  regelmatig overleg plaats met de omgevingspartijen: KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij , BARIN, Schiphol Group, Bewonersvertegenwoordigers, Milieufederatie Noord Holland, Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaal.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ) heeft aan het RIVM gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijn stof rond de luchthaven Schiphol. We kijken naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.

Om meer te weten te komen over de effecten van ultrafijn stof op de gezondheid is het onderzoek opgedeeld in drie onderdelen. Met het eerste onderzoek ‘meten en berekenen’ willen we meer informatie krijgen over hoeveel ultrafijnstof er in de lucht is in de omgeving van Schiphol. Dit geeft informatie over de mate waarop mensen blootgesteld worden aan ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. Met het tweede onderzoek ‘acute effecten’ willen we meer te weten komen over of het ultrafijn stof direct effect op de gezondheid kan veroorzaken. Ook vergelijken we in deze studie de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer). Met het derde onderzoek willen we alle opgebouwde kennis combineren in een studie naar lange termijn effecten.

Zowel de effecten van kortdurende als langdurige blootstelling worden meegenomen in het onderzoek. Ook vergelijken we de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer).