No events found.

Webinar gepresenteerd door Derek Grassman (USA)

Inschrijven via de KIVI website ook voor niet leden KIVI 


Kohilo Cyclone windturbines   9 april 15-16.30 uur

cycloon turbine vergelijking 1

Energietransitie naar een volledig nieuw concept Windturbine

Het Belgische Wingardium Energy wekt lokaal groene stroom op met Amerikaanse windturbines die minder impact hebben op het landschap en beter te registreren zijn voor vogels. De windturbines kunnen zelf stroom opslaan (bufferen) of leveren aan oplaadpunten voor auto's.

Een van de uitdagingen rondom windenergie is de opslag van energie. Wind kan niet gepland worden en de behoefte aan stroom ook niet. Windenergie moet dus op een slimme manier worden opgeslagen en de Cyclone-Turbines van het Amerikaanse Kohilo doen dat met een uniek hydraulisch opslagsysteem. Het Belgische Wingardium Energy koppelt deze Amerikaanse turbines aan tankstations voor elektrische voertuigen.

Ludo Loyens, zaakvoerder van Wingardium Energy en van huis uit elektromechanicus, raakte na zijn pensionering geïnteresseerd in de mogelijkheden van duurzame energie. “Ik zag dat er naast voordelen ook nogal wat nadelen zaten aan windmolens, zoals slagschaduw, waardoor er veel verzet is tegen het uitbreiden van windparken. Ook zijn draaiende windmolens levensgevaarlijk voor vogels en vleermuizen. Zo ben ik via een persoonlijke zoektocht terechtgekomen bij de Cyclone-windturbines van het Amerikaanse bedrijf Kohilo.”

Lees ook: In Nederland start eind dit jaar een project om waterstof te maken uit windenergie

Deze turbines hebben geen wieken maar werken met een verticale wind-as die gemakkelijker roteert, ook bij lage windkracht. Loyens:”De turbines gaan al draaien vanaf wind van 1 meter per seconde en kunnen ook langer operationeel blijven bij een hogere windkracht, tot en met 56 meter per seconde. Normale molens schakelen af bij een windkracht van 38 meter per seconde (>12 Beaufort).”

Eigen hydraulische opslag en elektrolyse

De Cyclone turbines hebben uitvoeringen die starten bij 100 Kilowatt en tot 10 Megawatt aan groene stroom vermogen en leveren jaarlijks afhankelijk van het windregiem ter plaatse. De opbrengst is hoger dan de huidige HAT windturbines want ze zijn onafhankelijk van de windrichting.Verder starten de turbines sneller op bij lage windsnelheden en blijven bij hogere windsnelheden nog zonder problemen werken. Ze zijn breder en lager dan de traditionele windmolens, en zo ontworpen dat de ruimte onder de turbine gebruikt kan worden voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld tankstations voor elektrische voertuigen.
Om het elektriciteitsnet niet te overbelasten, slaan de turbines de groene stroom zelf op. Loyens: “Het hydraulische opslagsysteem kan tot een maximum van 6 MWh bergen aan windenergie. En als de stroom uit de opslag verbruikt is, wordt automatisch overgeschakeld op het elektriciteitsnetwerk.”
Naast directe wind elektriciteit leveren de tankstations van Wingardium ook waterstof. Loyens,: “De hydraulische opslag is meteen ook de energiebron voor het waterstofelektrolyse-systeem dat is gekoppeld aan de turbines van Wingardium. Naast oplaadstation voor elektrische auto's en fietsen zijn onze turbines dus ook lokaal producerende groene waterstoftankstations. Het water dat we gebruiken bij de elektrolyse is regenwater dat we opvangen.”

Opladen van fietsen

Het Amerikaanse moederbedrijf Kohilo is al sinds 2009 actief met windturbineprojecten in de Verenigde Staten, Canada, Israël, Brazilië en op de Filipijnen. In Europa is Wingardium-Energy de enige distributeur van de Cyclone windturbine.

Twee nieuwe projecten waar Loyens veel van verwacht zijn de Icon-Box en het Vortex Station, twee off-grid oplaadstations voor elektrische fietsen. Deze zijn helemaal uitgewerkt en kunnen geplaatst worden bij een opdracht: “Wij zijn in Europa actief sinds 2017 en zijn nu in gesprek met een aantal Nederlandse gemeenten en energiecoöperaties over de plaatsing van turbines en oplaadstations. Mensen zijn nieuwsgierig."

Lees ook: Hoe een Brabantse man zijn mening over windmolens totaal veranderde


Cyclone Hybrid Vertical Axis Wind Turbine

Sustainable Business

Energy transition to a full new design Cyclone Wind Turbine


The Belgian Wingardium Energy generates green electricity locally with American wind turbines that have less impact on the landscape and are easier to register for birds. The wind turbines can store (buffer) electricity themselves or deliver it to car charging stations.

One of the challenges surrounding wind energy is the storage of energy. Wind cannot be planned and neither can the need for power. So wind energy must be stored in a smart way and the Cyclone Turbines of the American company Kohilo do so with a unique hydraulic storage system. The Belgian Wingardium Energy links these American turbines to filling stations for electric vehicles.

Ludo Loyens, manager of Wingardium Energy and originally an electromechanic, became interested in the possibilities of sustainable energy after his retirement. "I saw that, in addition to the advantages, there were also quite a few drawbacks to wind turbines, such as cast shadow, which caused a lot of resistance to the expansion of wind farms. Turning windmills are also very dangerous for birds and bats. Through a personal search I ended up at the Cyclone wind turbines of the American company Kohilo".

Read also, in Dutch: a project to produce hydrogen from wind energy will start at the end of this year

These turbines do not have blades but work with a vertical wind axis that rotates more easily, even at low wind speeds. Loyens: "The turbines rotate at wind speeds of up to 1 metre per second and can also remain operational for longer at higher wind speeds of up to 56 metres per second. Normal mills switch off at a wind force of 38 meters per second".

Own hydraulic storage and electrolysis

The Cyclone turbines have versions that start at 100 Kilowatts and can produce up to 10 Megawatts of green power per year. They are wider and lower than traditional windmills, and designed so that the space under the turbine can be used for all kinds of purposes, such as filling stations for electric vehicles.

In order not to overload the electricity grid, the turbines store the green power themselves. Loyens: "The hydraulic storage system can store up to a maximum of 6 Megawatts  hours of wind energy. And when the electricity from the storage is consumed, it automatically switches to the electricity grid".

In addition to direct wind electricity, Wingardium's filling stations also supply hydrogen. Loyens: "The hydraulic storage is also the energy source for the hydrogen electrolysis system linked to the Wingardium turbines. In addition to charging stations for electric cars and bicycles, our turbines are also locally producing green hydrogen filling stations. The water we use for electrolysis is rainwater that we collect".

Charging bicycles

The American parent company Kohilo has been active with wind turbine projects in the United States, Canada, Israel, Brazil and the Philippines since 2009. In Europe, Wingardium-Energy is the sole distributor of the Cyclone wind turbine.

Two new projects from which Loyens expects a lot are the Icon-Box and the Vortex Station, two off-grid charging stations for electric bikes. These have been fully elaborated and can be placed with an assignment: "We have been active in Europe since 2017 and are now in talks with a number of Dutch municipalities and energy cooperatives about the placement of turbines and charging stations. People are curious".

Read also, in Dutch: How a man from Brabant completely changed his opinion about windmills

Artificial leaf' concept inspires research into solar-powered fuel production. 

Zonnecel voor waterstof productie

 

 

 

 

 

 

 

 

A schematic and electron microscope cross-section show the structure of an integrated, solar-powered catalyst to split water into hydrogen fuel and oxygen. The module developed at Rice University can be immersed into water directly to produce fuel when exposed to sunlight. Credit: Jia Liang/Rice University

Rice University researchers have created an efficient, low-cost device that splits water to produce hydrogen fuel.The platform developed by the Brown School of Engineering lab of Rice materials scientist Jun Lou integrates catalytic electrodes and perovskite solar cells that, when triggered by sunlight, produce electricity. The current flows to the catalysts that turn water into hydrogen and oxygen, with a sunlight-to-hydrogen efficiency as high as 6.7%.

This sort of catalysis isn't new, but the lab packaged a perovskite layer and the electrodes into a single module that, when dropped into water and placed in sunlight, produces hydrogen with no further input.

The platform introduced by Lou, lead author and Rice postdoctoral fellow Jia Liang and their colleagues in the American Chemical Society journal ACS Nano is a self-sustaining producer of fuel that, they say, should be simple to produce in bulk.

"The concept is broadly similar to an artificial leaf," Lou said. "What we have is an integrated module that turns sunlight into electricity that drives an electrochemical reaction. It utilizes water and sunlight to get chemical fuels."

Perovskites are crystals with cubelike lattices that are known to harvest light. The most efficient perovskite solar cells produced so far achieve an efficiency above 25%, but the materials are expensive and tend to be stressed by light, humidity and heat.

"Jia has replaced the more expensive components, like platinum, in perovskite solar cells with alternatives like carbon," Lou said. "That lowers the entry barrier for commercial adoption. Integrated devices like this are promising because they create a system that is sustainable. This does not require any external power to keep the module running."

Liang said the key component may not be the perovskite but the polymer that encapsulates it, protecting the module and allowing to be immersed for long periods. "Others have developed catalytic systems that connect the solar cell outside the water to immersed electrodes with a wire," he said. "We simplify the system by encapsulating the perovskite layer with a Surlyn (polymer) film."

The patterned film allows sunlight to reach the solar cell while protecting it and serves as an insulator between the cells and the electrodes, Liang said.

"With a clever system design, you can potentially make a self-sustaining loop," Lou said. "Even when there's no sunlight, you can use stored energy in the form of chemical fuel. You can put the hydrogen and oxygen products in separate tanks and incorporate another module like a fuel cell to turn those fuels back into electricity."

The researchers said they will continue to improve the encapsulation technique as well as the solar cells themselves to raise the efficiency of the modules.

Nieuw type windturbine met verticale as  heeft geen slagschaduw en een heel laag geluidsnivo. De rotors zitten in de toren en de energie is met hydraulische overbrenging onder de toren. Vandaar het zeer lage gehuids hinder nivo.

5A525933 F33B 438D 91D6 7EF04129BBDD
0E08DF79 67E5 4D01 81AE 04146675AA5E

06107F3B 2446 49B2 BA8C 798383F4F690169D6190 1E6B 4401 9A6E 72302D67A4ADCC958BE0 D426 4561 88F7 45FC76206792D5988F7B B189 49D1 94C2 F28572096990

De stand der techniek van  waterstof applicaties in transport in 2020

webinar

H2-Platform organiseert op 10 juni van 13.30 – 15.00 een webinar ‘H2 in transport, toekomst of al realiteit?’.

Tijdens de webinar behandelen we de vraag: trucks, trekkers, bakwagens en bestelauto’s: kan het al op waterstof?

In onderstaande link vindt u verdere informatie over de webinar en de resultaten ervan in een youtube video.

 Video youtube H2 in Transport en via Youtube

Zie ook de website van H2 

Het H2Platform zet zich in voor de toepassing van waterstof in onze energievoorziening, met als doel te komen tot een emissievrije, klimaatneutrale energievoorziening. Het is de overtuiging van het Platform en haar participanten dat waterstof daartoe een belangrijke bijdrage kan leveren. Waterstof is een emissievrije energiedrager die goed te transporteren is, in grote hoeveelheden op te slaan en veel vermogen kan leveren. Waterstof kan daardoor een systeemrol vervullen in de energietransitie en onze toekomstige op hernieuwbare bronnen gebaseerde energievoorziening.

Waterstof (H2) is het lichtste molecuul dat er is. Het is kleurloos, reukloos en niet giftig. Het is ook een energierijk molecuul: per kg heeft het veel meer energie dan aardgas. Het komt van nature niet voor; het wordt gemaakt uit andere moleculen door waterstof (H2) af te splitsen. Dat kan bijvoorbeeld op basis van aardgas (CH4) of met elektriciteit, via de ontleding van water (H2O). Zie hierover Verduurzaming via waterstof.

WATERSTOF MAAKT OPGANG

Twee van die jonge bedrijven, Nedstack en Hyet Solar, zijn destijds in de laboratoria van AkzoNobel geboren en leveren een bijdrage aan de energietransitie. Ook Gasunie en TNO, vanouds vooral gericht op fossiele energie, werken aan nieuwe toepassingen van waterstof en maken de draai naar duurzame energie. Komt de waterstofeconomie er nu echt aan?

“Strikt genomen is er al een waterstof­economie”, zegt Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie. “De industrie maakt op grote schaal gebruik van waterstof, bijvoorbeeld om zware oliefracties op te breken in lichtere of om kunstmest en andere chemicaliën te maken. Dat is natuurlijk niet zo zichtbaar voor de consument. Die denkt bij waterstof vooral aan duurzaam geproduceerde waterstof voor auto’s en niet aan de ‘grijze’ waterstof van de industrie, gemaakt van aardgas. Vaststaat dat waterstof nog belangrijker zal worden, zowel voor industrie als mobiliteit, en tegelijk steeds duurzamer.”

“De ideeën over de rol van waterstof bij de energietransitie zijn de laatste vijf jaar veranderd”, constateert Marcel Weeda, senior onderzoeker op het gebied van energietransitie bij TNO. “Eerst dachten we alleen aan windparken om duurzaam elektronen te maken en aan waterstof om die elektronen zo nodig tijdelijk op te slaan. Inmiddels beseffen we dat elektriciteit maar een deel van de energievoorziening is. Als we in 2050 bijna honderd procent minder CO2 willen uitstoten dan in 1990, dan moet de industrie ook de moleculen ‘vergroenen’ met behulp van zonne- en windenergie en geen fossiele brandstoffen en grondstoffen meer gebruiken. Waterstof speelt hierbij een sleutelrol.”

“Lange tijd werd biomassa gezien als het enige alternatief voor olie en gas in de industrie”, vervolgt Weeda. “Maar de vraag is of daarvan genoeg beschikbaar is en of het werkelijk een duurzaam alternatief is. Een andere mogelijkheid is om koolstof in een cyclus te houden, dus de koolstof uit kunststoffen te hergebruiken. Een klein deel gaat verloren en is aan te vullen met koolstof van biomassa. Om alles in een cyclus te houden moet er op bepaalde plaatsen steeds waterstof bij. Waterstof neemt dus ook bij de groene productie een belangrijk plaats in.”